algemene voorwaarden

  1. Alle facturen zijn betaalbaar vijftien dagen na factuurdatum.
  2. Elke vertraging zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de betaling van een verwijlintrest van 15% per jaar tot gevolg hebben, en dit tot algehele betaling van het factuurbedrag.
  3. Bij gebreke aan de betaling van een factuur op de vervaldatum, houden wij ons, onverminderd de hierbovengenoemde intresten, het recht voor van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het bedrag van de factuur te verhogen met een forfaitaire schadevergoeding voor laattijdige betaling. Deze schadevergoeding wordt vastgesteld op 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €50.
  4. Elk geschil betreffende de interpretatie van de onderhavige algemene voorwaarden zal onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Tongeren.
  5. Op straffe van nietigheid, dienen in voorkomend geval alle klachten schriftelijk en binnen de 10 dagen na factuurdatum, per aangetekend schrijven medegedeeld te worden.